Promptné a kvalifikované riešenie právnych otázok
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
klimekova.petra@gmail.com
Mgr. Petra Marikovič Klimeková
 Copyright © 2011 Petra Marikovič Klimeková  -  webdesign: Peter Lužinský
  Právne služby  I   Advokát a klient   I   Odmena advokáta   I   Profil   I   Sídlo   I   Ochrana osobných údajov   I

Podmienky ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov mojich klientov a iných fyzických osôb je veľmi dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje v advokátskej kancelárii Mgr. Petry Marikovič Klimekovej, IČO: 42 163 790, so sídlom Slovanská 1111/35, 922 03 Vrbové pri poskytovaní právnych služieb. Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať telefonicky na +421 907 369 456, e-mailom na klimekova@klimekova.sk alebo poštou na adresu sídla mojej kancelárie.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby [1], tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavam Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk.

 

Prečo spracúvam osobné údaje?

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä preto, aby som mohla:

-  poskytovať právne služby svojim klientom a vykonávať advokátske povolanie;

-  plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti a

-  chrániť oprávnené záujmy moje, mojich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvam osobné údaje?

 

 

Účel spracúvania

 

Právny základ podľa GDPR

 

Súvsiace predpisy

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Zákon o advokácii,Advokátsky poriadok,Občiansky a Obchodnýzákonník

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník,

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti,

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

 

 

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Zákonník práce, Zákon o advokácii a ďalšie predpisy

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

Komu sprístupňujem Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje mojich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. osobám, ktoré poverujem vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným a iným profesionálnym poradcom, SAK (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory mojej kancelárie vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[2], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Do ktorých krajín prenášam Vaše osobné údaje?

 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľam.

 

Ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadim odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva SAK číslo 29/11/2011, napr.:

-  Knihu došlej a odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

-  Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

-  Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

-  Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

-  Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov, napr.:

   -       Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie   je možné skartovať;

    -      Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

    -      Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

    -      Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, SAK, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

Ako o Vás získavam osobné údaje?

 

Ak ste môj klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavam priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na moju schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj moju povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o mojich klientoch môžem získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste môj klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavam od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžem osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Ak o Vás spracúvam osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu.

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom,ako aj ich opravu. Ak spracúvam osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo SAK.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov pre mňa nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré som Vám povinná vzhľadom na moje spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dám do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

___________________________________________________________________________________

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov. 

 

 

Mgr. Petra Marikovič Klimeková

Slovanská 1111/35, 922 03 Vrbové
0907 369 456
klimekova@klimekova.sk