Copyright © 2011 Petra Marikovič Klimeková  -  webdesign: Peter Lužinský
Promptné a kvalifikované riešenie právnych otázok
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
klimekova.petra@gmail.com
Mgr. Petra Marikovič Klimeková

Výšku a spôsoby určenia odmeny advokáta, ako aj jednotlivé náhrady advokátov upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

Advokát a klient sa môžu na odmene pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb predovšetkým dohodnúť, vtedy ide o tzv. zmluvnú odmenu.

V prípade, ak sa advokát s klientom na odmene nedohodnú, postupuje sa podľa ustanovení Vyhlášky o tzv. tarifnej odmene (§ 9 - § 14).

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Advokát je povinný upozorniť klienta pri rokovaní o zmluvnej odmene na to, že pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej osobe, sa odmena vždy určuje podľa ustanovení Vyhlášky o tarifnej odmene.

V praxi to znamená, že v súdnom spore, v ktorom je možné priznať náhradu trov konania spravidla podľa zásady úspechu (zodpovednosti za výsledok), nahrádza vzniknuté trovy konania vrátane trov právneho zastúpenia protistrany v spore neúspešná strana (vo výške priznanej súdom), pričom odmena advokáta sa vždy v danom prípade určuje ako tarifná v zmysle ustanovení Vyhlášky.

Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako:

a)      hodinová odmena:

-    určuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci,

-    pri jednoduchej právnej službe môže byť hodinová odmena delená na začaté štvrťhodiny,

-  pri vyúčtovaní  advokát  predloží  klientovi  na  jeho žiadosť  časovú  špecifikáciu  vykonanej práce,

b)      paušálna odmena:

-   môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci (príp. súboru vecí),

-  ak advokát neposkytne právne služby do úplného vybavenia veci (súboru vecí) podľa dohody, alebo ak neposkytuje právne služby za celé dohodnuté obdobie, patrí mu len pomerná časť dohodnutej odmeny,

-    advokát na žiadosť klienta predloží pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce,

c)      podielová odmena:

-    môže  sa dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom (príp. iným orgánom), ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil,

-   maximálna výška tejto formy dohodnutej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania,

-   advokát má právo na dohodnutú odmenu len vtedy, ak mal klient vo veci plný úspech, ak mal len čiastočný úspech, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej odmeny, ak nemal ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov,

d)     tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny v zmysle           ustanovení Vyhlášky:

-   v danom prípade sa dohodne sadzba odmeny za jeden úkon právnej služby, ktorá sa líši od sadzby odmeny určenej v zmysle ustanovení § 9 – § 14 Vyhlášky (môže byť vyššia aj nižšia),

-   celková odmena sa určuje ako súčin dohodnutej sadzby a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal,

e)      kombinovaná:

-    kombinácia spôsobov určenia zmluvnej odmeny podľa písm. a) až d).

 

Tarifná odmena určená v zmysle § 9 – § 14 Vyhlášky:

-  Vyhláška určuje tzv. základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, pričom táto sadzba sa všeobecne odvíja od tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci (práva), tzn. čím vyššia hodnota veci, tým vyššia základná sadzba tarifnej odmeny,

-   za tarifnú hodnotu veci sa považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci (práva), ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby, za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky alebo hodnota záväzku, ak Vyhláška neurčuje inak,

-  ak sa nedá určiť  tarifná  hodnota  veci  (ale aj v niektorých iných konkrétnych prípadoch ustanovených Vyhláškou), je základná sadzba tarifnej odmeny stanovená zlomkom (1/6-ina, 1/8-ina, 1/12-ina, 1/13-ina, 1/24-ina) z tzv. výpočtového základu, ktorým je na účely Vyhlášky „priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka“ (pre vysvetlenie: výpočtovým základom pre advokátov na rok 2012 je priemerná mzda zistená za I. polrok 2011) , výpočtový základ zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

-  tarifná odmena sa určí ako súčin základnej sadzby tarifnej odmeny a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak Vyhláška neustanovuje inak,

-  čo sa považuje za úkon právnej služby presne stanovuje Vyhláška, je ním napr. prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom, písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej, vypracovanie právneho rozboru veci (okrem trestnoprávnej veci), vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie, konanie pred súdom alebo iným orgánom a pod.,

-   Vyhláška  ďalej stanovuje, či za konkrétny úkon patrí odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny alebo len jej zlomok (2/3-iny, 1/2-ica, 1/3-ina, 1/4-ina) a tiež, v ktorých prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny znižuje (napr. spoločné úkony pri zastupovaní viacerých osôb) alebo zvyšuje (napr. pri spojení viacerých vecí),

-    Vyhláška taktiež obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa paušálnej odmeny advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi, ktorú vypláca Centrum právnej pomoci (pre bližšie informácie pozri www.legalaid.sk)

 

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na:

a)      náhradu hotových výdavkov:

-  účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, sú nimi najmä súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky, výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

-   advokát sa môže s klientom dohodnúť aj na paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo len niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, klient však potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov,

-  advokát môže vždy od klienta požadovať (aj keď sa s ním osobitne nedohodol) tzv. paušálnu náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné, ktorá sa určuje ako 1/100-ina výpočtového základu za každý úkon právnej služby (t. j. v roku 2012 je to suma 7,63 € ku každému úkonu právnej služby),

-  na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov (t. j. mimo sídla advokáta) sa vzťahuje osobitný predpis – Zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn. nesk. predp.),

b)      náhradu za stratu času:

-  pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, patrí advokátovi za čas strávený cestou do tohto miesta a späť tzv. náhrada za stratu času, ktorá sa určuje ako 1/60-ina výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu (t. j. v roku 2012 je to suma 12,71 € za každú začatú polhodinu na ceste),

-   ak  sa  cesta týka úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady sa pomerne medzi nich rozdelí.

 

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odmeny advokáta:

-  ak  je advokát  platiteľom  dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa Vyhlášky o príslušnú sadzbu DPH,

-   advokát sa môže  dohodnúť s klientom, ktorý  je cudzozemcom na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine, na to sa však neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva oproti inej osobe, advokát je povinný klienta na to upozorniť,

-  ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy, môže byť dohodnutá odmena advokáta aj v tejto mene.

Slovanská 1111/35, 922 03 Vrbové
0907 369 456
klimekova@klimekova.sk