Promptné a kvalifikované riešenie právnych otázok
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
klimekova.petra@gmail.com
Mgr. Petra Marikovič Klimeková
Copyright © 2011 Petra Marikovič Klimeková  -  webdesign: Peter Lužinský
  Právne služby  I   Advokát a klient   I   Odmena advokáta   I   Profil   I   Sídlo   I   Ochrana osobných údajov   I

Svojim klientom (občanom i podnikateľom) poskytujem právne služby tak v sporových, ako i v nesporových veciach. Ponúkam zastupovanie pri rokovaniach s ostatnými účastníkmi právnych vzťahov, v konaniach pred súdmi Slovenskej republiky aj inými orgánmi a subjektmi (štátnymi a samosprávnymi orgánmi, notárskymi úradmi a pod.). Podľa konkrétnych požiadaviek klienta vyhotovím zmluvu (typickú pomenovanú, ale aj atypickú, hybridnú, z rôznych oblastí práva), spíšem listinu o právnom úkone, príp. vypracujem písomný právny rozbor s návrhmi riešení právneho problému alebo poskytnem ústnu konzultáciu.

 

Ponúkam právnu pomoc v takmer všetkých oblastiach práva, venujem sa komplexne občianskemu právu včítane rodinného a dedičského práva, práva nehnuteľností, tiež pracovnému, správnemu, exekučnému a obchodnému právu (obchodným záväzkovým vzťahom aj právu obchodných spoločností – založenie,  zmeny,  likvidácia atď.),  ale  aj iným špecifickým pododvetviam práva, a to všetko vrátane procesnej stránky veci. Trestnému právu sa nevenujem. Vlastním zaručený elektronický podpis, ktorého význam rastie úmerne s významom elektronickej komunikácie a prispieva tak predovšetkým k úspore času i finančných prostriedkov.

 

Mojim cieľom je predovšetkým spokojnosť klienta, a preto sa snažím ku každému pristupovať individuálne, dôraz kladiem na vybudovanie nevyhnutnej vzájomnej dôvery a v nadväznosti na to najmä na poskytnutie kvalifikovanej, účinnej a pokiaľ možno aj promptnej pomoci.

 

Advokácia nie je pre mňa len povolaním, je aj určitým poslaním, a preto je u mňa samozrejmosťou ochota pomôcť spojená s korektnosťou, inovatívnym myslením mladého človeka a pochopiteľne i zachovávaním mlčanlivosti a diskrétnosti.

 

 

Mgr. Petra Marikovič Klimeková

Slovanská 1111/35, 922 03 Vrbové
0907 369 456
klimekova@klimekova.sk